Förskoleklass

 

Fakta förskoleklass:

 • Verksamheten är obligatorisk sedan 2018.
 • Förskoleklassen är en egen skolform med egen läroplan inom det offentliga skolväsendet ledd av rektor.
 • Tiden som är kostnadsfri är 15 timmar per vecka. Övrig tid är omsorgstid och är avgiftsbelagd.
 • Förskoleklassen är en integrerad verksamhet i skolan.

 

Björknässkolans målsättning med förskoleklassen är att:

 • Varje barn ska känna sig välkommen till förskoleklassen och känna glädje, trygghet och tillfredställelse med verksamheten.
 • Barnet ska ges stort utrymme för lek, vilket är en förutsättning för dess lärande och utveckling.
 • Stärka barnets utveckling och självförtroende genom att utgå från dess tidigare kunskaper och erfarenheter.
 • Stimulera nyfikenheten och lusten att lära.
 • Barnet ska få en god inskolning i skolans miljö och arbetssätt.
 • Ha ett gott samarbete med er föräldrar.
 
För att uppnå dessa mål med verksamheten arbetar vi så här:
I förskoleklassen ges stort utrymme för lek, vilket är en förutsättning för elevernas lärande och utveckling. I leken ger vi barnen tillfälle att träna sin sociala kompetens, sin kreativitet, sin problemlösnings förmåga och sitt logiska tänkande.
 
De stora byggstenarna för verksamheten utöver leken är: skapande, musik, högläsning, svenska, matematik och värdegrundsarbete.
 
Alla elever i förskoleklass har idrott, under ledning av utbildad idrottslärare.
 
I förskoleklasserna arbetar förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Vi håller till i samma lokaler, både på skoltid och fritidstid.
 
Så här går inskolningen till:
Den första tiden som ny elev och förälder i Björknäs förskoleklass är mycket viktig. På vårterminen innan skolstart bjuder vi in blivande elever och föräldrar till ett skolbesök för att få träffa sina nya klasskompisar och lärare. Information om skolbesök och inskolning delas ut vid ett föräldramöte under våren. I samband med skolstart träffas föräldrar och lärare för ett inskolningssamtal.
 
skolan ar kul-
 
 
 

Om skolan a-ö

 

Arbetslag
Elever och personal är indelade i organisatoriska enheter som kallas arbetslag.

Att hämta och lämna sitt barn
Det är trångt kring skolan på mornarna när många föräldrar ska lämna sina barn. För att skolvägen ska vara säker för de barn som går till skolan samt för barnen på väg från bilen till skolan gäller följande:

Vid Länkvägen – Björknäs skolväg gäller vänstersväng och parkering utefter trottoarkanten. Det är förbjudet att svänga höger enligt trafikskyltarna. Området runt fotobllsplan och asfaltytan norr om skolrestaurangens kök ska vara bilfritt och fredat område för de barn som är på väg mot skolan .

När du fortsätter Björknäs skolväg fram har du på höger sida parkeringsplatsen vid Björknäs IP. Eftersom parkeringsplatsen gränsar till skolans område kan ditt barn lugnt gå härifrån till sitt skolhus.

Bibliotek
Skolans bibliotek finns i A-huset på första våningen. Här kan eleverna låna böcker och sitta och läsa.

Biblioteksråd
Skolan har ett biblioteksråd som träffas regelbundet där både lärare och elever möts.

Busskort
Rätt till busskort har elev som har längre skolväg än:

Årskurs 1-2      2 km

Årskurs 3-6      3 km

Årskurs 7-9      4 km

till närmaste skola i kommunen.

Byte av skola
Om ni ska flytta ska ni så fort som möjligt tala med er mentor/klasslärare. Byter ni skola utanför kommunen måste ni kontakta biträdande rektor.

Bornholmsmodellen
Alla förskoleklasser arbetat med språklekar enligt Bornholmsmodellen.

Cykel och mopedåkning under skoltid
Många av skolans elever cyklar till skolan och några åker moped.

För cykel- och mopedåkning gäller följande: All cykel- och mopedåkning på skolgården är förbjuden 7:30-18:00.

Det innebär att man får leda sin cykel fram till en av de fyra parkeringar för cyklar som finns på skolgården. Man måste låsa sin cykel med ett rejält lås.

Det finns en parkering för mopeder mittemot huset där träslöjdsalarna finns. Mopedhjälmar kan lämnas till förvaring under dagen via expeditionen. Också mopeder måste låsas.

Skolan är mån om att både mopeder och cyklar förvaras så tryggt som möjligt under skoltid. Skolan har ingen möjlighet att ersätta vid stöld.

Datorer
Alla elever i årskurs 1-9 har egna bärbara datorer. Dessa arbetar de med under lektionerna och kan även ta med sig hem över kvällar och helger för att fortsätta sitt skolarbete.

Elevens val F-6
Elevens val genomförs under vissa perioder under läsåret. För F-6 planerar varje arbetslag i samråd med sina elever vad det ska innehålla, t ex tematiskt arbete för hela arbetslaget eller olika kurser som eleverna väljer.

Elevråd
Skolan har två elevråd, ett för åk 2-6 och ett för åk 7-9. I båda elevråden deltar vuxen personal som stöd. Representanter från elevrådet åk 7-9 sitter med i matrådet och samrådet.

Elevskåp
Elever åk 7-9 har skåp för skolmaterial och ytterkläder. Skåpen låses med hänglås, som eleverna skaffar när de börjar åk 7. En reservnyckel kan lämnas till mentor/klassföreståndare.

Elevvårdsteam
Skolan har ett elevvrådsteam, där skolledning, skolhälsovård, skolpsykolog och specialläraer finns representerade. Elevvårdsteamet träffas varannan vecka.

E-mail
Alla elever erhåller en e-postadress. Den webbaserade e-posten finns här

Expedition
Skolans expeditionen är öppen under hela skoldagen och kan svara på frågor eller hänvisa till rätt person. Ni kan även lämna meddelande till övrig personal. Telefon 08-718 85 00.

Öppentider: 7:30-16:30 (tisdagar till 17:00, fredagar till 16:30 och varannan vecka till 15:00).

Fiket/Fritidsledare år 7-9
I fiket arbetar en fritidsledare som har stor betydelse för raster och elevverksamheten åk 7-9.

Fotografering
Ett företag fotograferar eleverna under september för klasskort och skolkatalog. Tid för respektive klass meddelas av mentor/klassföreståndare.

Fritidshem
Skolan har fem fritidavdelningar. All fritidspersonal arbetar ute i klasserna under skoldagen och på resp. fritidshem på eftermiddagen. För att gå på fritids måste man skriva kontrakt, vilket på skolan handhas av Susanne Gustavsson, tel: 070-431 85 09. Fritids har öppet: 6:30-18:00, vi öppnar och stänger på Vintergatan.

Fritidsklubb
Skolan har en fritidsklubb för åk 4-5. Fritidsklubben leds av Fereydoon Boroon. Fritidsklubben kostar 500:- /månad.

Frånvaroanmälan elev
Frånvaroanmälan görs till respektive avdelning eller via InfoMentor före klockan 9:00.

Försäkringar
Eleverna i kommunens skolor omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring i Försäkringsbolaget Trygg Hansa. Försäkringstiden är såväl skoltid som fritid dygnet runt. Kommunens olycksfallsförsäkring ersätter bla nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader vid olycksfallsskada. Om en olycksfallsskada inträffar är det viktigt att se till att få kvitton på samtliga utlägg och att också be om läkarintyg med uppgift och diagnos, föreskrifter och behandling. Anmäl snarast skadan till Trygg Hansa, föräldrar gör anmälan.

Länk till information om försäkring

Föräldraföreningen
Skolan har en aktiv Föräldraförening som arbetar för att barnen skall ha en så bra skola som möjligt. Ett "stormöte" per åldersgrupp och termin F-2, 3-5 och 6-9 där samtliga föräldrar är välkomna, klassföräldrar kallas. Föräldraföreningen arbetar med olika frågor som t ex mat, mobbning, antidrog, trafik, marknadsföring och information. Ytterligare information om Föräldraföreningen finns här

Idrottsdagar/Friluftsdagar/Temadagar
Vid några tillfällen per läsår avbryts den ordinarie undervisningen för andra aktiviteter.

Klassföreståndare/Mentorer

 • ansvarar för att upprätthålla en regelbunden kontakt med hemmet vad gäller ansvar för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, ordningsfrågor samt närvaro.
 • ansvarar för att ett utvecklingssamtal per termin hålls med förälder och elev angående elevens resultat och utveckling.
 • ska ha minst ett gemensamt föräldramöte per klass och termin.

Klassråd
Klassråd ska bestå av samtliga elever i klassen och klassföreståndaren/mentorn. Klassråd ska finnas för varje klass i grundskolan. Varje klassråd ska utse en representant och en suppleant till elevrådet, från åk 2-9.

Kurator
Skolkurators kontaktuppgiter finns här 

Kvarglömda kläder/borttappade saker
Kvarglömda kläder samlas i lokal på Vintergatan. Elever och föräldrar är välkomna att kontakta rast och miljö eller expeditionen för att leta efter det som är glömt. Upphittade saker lämnas till expeditionen där de återfås mot beskrivning, alt. lämnas vidare till lokalen för kvarglömda kläder.

Ledighet
Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Blankett finns här. Ansökan lämnas till klassföreståndaren/mentorn, som i förekommande fall lämnar den vidare till skolledningen. Den ska lämnas i god tid före önskad ledighet. Samråd med klassföreståndaren/mentorn innan ledighet begärs! Om ledigheten beviljas, övertar föräldrarna ansvaret för elevens studier av motsvarande avsnitt, som undervisningen i skolan omfattar under ledigheten.

Läxor
Läxor och hemuppgifter är en del av skolarbetet och skolans arbetssätt. Det är inte självklart att alla elever får samma läxor, det är vanligt att läxorna individualiseras. Information kring läxor för F-6 ges via veckobrev eller på Infomentor.

Matråd
Skolan har ett matråd som omfattar hela skolan från F-9. I matrådet deltar representanter från personal, elever, husmor, föräldraförening och skolledare. Matrådets uppgift är att utvärdera ,värna om kvalitet, ta vara på synpunkter från de ätande, komma med förslag till förbättringar både när det gäller måltider och miljön i matsalen. Matrådet har möte fyra gånger per termin. Protokoll som skrivs vid varje möte ligger på InfoMentor.

Moderna språk
Till åk 6 väljer eleverna ytterligare ett språk eller förstärkning i svenska/engelska. Språk som erbjuds idag är: Spanska, franska och tyska.

Modersmål
Elev kan ansöka om modersmålsundervisning, ansökan sker via expeditionen. Blankett finns här

Moped
Se cykel.

Nacka 24
Nacka kommuns skolvalssystem, här gör du skolval och ev. byte av skola, ansöker om fritidshem samt ansökan om modersmål.

Nätverk
Sedan många år finns i Boo ett nätverk som samarbetar kring barn och ungdomar i Boo-området. Nätverkets uppdrag är att ha ungdomar i Boo i fokus, informera varandra, ha kanaler, samverka, ha en plattform för övergripande arbete och samarbeta i övergripande projekt t ex föreläsningar för föräldrar om missbruk m.m.

I nätverket i Boo finns representanter för: Polis, församling, socialarbetare, Boo Folkets Hus, skolledare från skolor med elever i de högre åren, fältassistenter, Björknäs fritidsgård.

Nätverket har möten 3-4 gånger per termin.

Personuppgifter elev
I början av läsåret lämnas en länk/papper till enkäten "Åter skolan" ut till alla elever. Denna länk/papper ska fyllas i så fort som möjligt, så skolan har aktuella kontaktuppgifter för alla elever.

Portfolio
Alla elever F-6 har en Portfolio, där skolarbeten samlas, syftet är att eleven ska få syn på sin utveckling.

Psykolog
Skolpsykolog Kristofer Andersson når ni per telefon 070-430 22 97 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rast och miljö

Rastverksamhet
På rasterna har eleverna möjlighet att låna olika utelekredskap.

Rökförbud
På skolans område råder rökförbud. Om elev påträffas rökande skickas meddelande hem till vårdnadshavare.

Samrådsgrupp
Träffas en gång i månaden på dagtid. Syftet är att ge elever, personal och föräldrar insyn i beslut och möjlighet till påverkan av kommande beslut.

Samrådet består av:

 • Elevrepresanter F-6, 7-9
 • Lärarrepresentant F-6, 7-9
 • Föräldrarepresentanter
 • Fritidsrepresentant
 • Rektor, bitr. rektor
 • Representant, Rast & Miljö

Schema
Elev och lärarschema finner ni på InfoMentor eller på skolans hemsida här

Skadegörelse
Den elev som gör sig skyldig till skadegörelse kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig.

Skolsköterska
Skolsköterska finns på skolan måndag till fredag klockan 8:00–16:00. Kontaktuppgifter finns här

Skolledare
Rektor Monica Neuman. Telefon 08-718 86 53, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    
Hela skolledningen finns här

Skolrestaurangen
Björknässkolan har en skolrestaurang i egen regi som tillagar skolmaten och mellanmål för fritids. Ni kan nå kökets husmor Raziye Arslan på telefon 08-718 85 28 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras via Shoolsoft, senast klockan 9.00, eller till respektive avdelning.

Vintergatans arbetslag: 718 82 12

Gula villan: 718 85 18

Pollux: 718 85 12

Castor: 718 85 13

Klockan: 718 85 98

Kärnhuset: 718 86 75

Speciallärare/specialpedagoger
För elever som har särskilda behov och behöver stöd och hjälp i olika ämnen och situationer har skolan ett arbetslag som består av speciallärare. Om en elev behöver speciellt stöd kan du ta kontakt med din mentor/klasslärare.

Studie- och yreksvägledare (SYV)
Länk till skolans SYV

Städning
Städning i skolan sker enligt  kontrakt som skolan skrivit med ett städföretag. Skolan städas varje dag, klassrummen städas "skräpfria" varje dag och storstädas en gång i veckan. Toaletter och andra utrymmen såsom hemkunskap, slöjd, bild, gymnastiksal och omklädningsrum städas varje dag. I de fall vi allergiska elever har skolan möjlighet att beställa allergistädning.

Trivselregler
Elever och personal vid Björknässkolan har tillsammans skapat skolans trivselregler, här är ett utdrag kring densamma:

 • visa hänsyn och respekt
 • vara rädda om skolan och dess saker
 • använda ett vårdat språk och en trevlig samtalston
 • passa tider
 • hålla överenskommelser

Uthyrning
När du önskar hyra skolans matsal, aula eller idrottssalar efter klockan 17.00 kontaktas kommunens uthyrningscentral 08-718 80 00. Övrig uthyrning sköts av skolans expedition. Idrottsplatsen och ishall sköts helt av uthyrningscentralen.

Utvecklingssamtal
Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavarae om elevens skolgång. Minst två gånger per läsår ska skolan erbjuda alla elever ett utvecklngssamtal där elev, föräldrar och pedagoger samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Verksamhet och styrdokument
Till grund för skolans verksamhet ligger skollagen, skolförordningen, läroplan för grundskolan med de nationella kursplanerna, Nackas skolplan och skolverkets allmänna råd.

Värdesaker
Skolan kan inte ta ansvar för medförda värdesaker. Om elev trots allt behöver medföra saker av värde kan de lämnas in på expeditionen under skoldagen.

Åtgärdsprogram
Om en elev behöver särskilda stödåtgärder skall ett åtgärdsprogram upprättas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att närvara vid utarbetandet av programmet.

 

Hitta hit

 

Björknässkolan

Björknäs skolväg 15

132 44 Saltsjö-Boo

 

Länk till karta

 

Bussar avgår från Slussen till Centralplan. Länk till SL:s reseplanerare

 

Att börja på Björknässkolan (Skolval)

 

Dags att välja skola!

Under skolvalsperioden 8-31 januari 2021 ska valet av grundskola göras via internet. Du går in på kommunens hemsida www.nacka.se under rubriken "Förskola & skola" och klickar dig vidare till skolvalet.

Ansök redan idag!

Hör av dig till 070-431 85 00 om du har frågor.

 

 

Läsårsdata

 

Höstterminen 2020  
Måndag 17/8 Skolstart
Onsdag 23/9 Studiedag
Vecka 44 Höstlov
Måndag 26/10 Fritids stängt (studiedag)
Fredag 18/12 Terminsavslutning
   
Vårterminen 2021  
Måndag 11/1 Fritids stängt (studiedag)
Tisdag 12/1 Skolstart för eleverna
Vecka 9 Sportlov
Måndag 29/3 Studiedag
Vecka 14 Påsklov
Fredag 14/5 Lovdag
Måndag 24/5 Studiedag
Fredag 11/6 Läsårsavslutning
   
Sommaren 2021  
Vecka 29-31 Fritids stängt
   
Höstterminen 2021  
Tisdag 17/8 Skolstart
Tisdag 21/12 Läsårsavslutning
   
Vårterminen 2022  
Tisdag 11/1 Skolstart
Fredag 10/6 Läsårsavslutning