Fritidshem

 

 Björknässkolans fritidshem
- en unik plats för barns lek, lärande och utveckling

 

Björknässkolans fritidsverksamhet tillgodoser varje barns behov av omsorg. Vi lägger stor vikt på barnens trygghet, att utveckla deras sociala kompetens och öka förståelsen för egna och andras känslor. Fritidstiden är barnens tid där den egna leken och kreativiteten ges stort utrymme. Barnen erbjuds aktiviteter som till exempel fritids-gympa, skogsdagar, utflyktsdagar, skapande aktiviteter, ute-och innelekar. Barns lek och det sociala samspelet är viktigt och vårt mål är att skapa förutsättningar för det. Vi arbetar också för att ständigt utveckla lekmiljön, både inne och ute.

I vårt närområde har vi både skog, skolträdgård, fotbollsplan, bandyplan, basketkorgar, lekplats m.m. Inomhus har vi olika rum där barnen kan få ro och leka i mindre grupper, bl.a. byggrummet, teaterrummet, kuddrummet, pingisrummet, lekrummet.

Skolan har 3 fritidshem med 2 avdelningar per fritids. Varje vecka skickar avdelningarna ut en veckoplanering med barnens planerade aktiviteter. Våra fritidslärare följer barnen från morgon till eftermiddag och det skapar därför goda relationer. Goda relationer är en förutsättning för att barn och unga ska känna trygghet i gruppen och tillit i sitt lärande.

Skogen - Barnens favoritplats
Att vara i och lära av naturen är något barnen älskar. Där utvecklar barnen relationer till naturen och utemiljön som samtidigt ger möjligheter till sinnliga upplevelser och allsidig kroppsrörelse. I vårt närområde finns fina skogar, lekplatser och naturområden. Återkommande favoritplatser är bl.a. Grodberget, Skrotskogen, Kocktorpsängen, Stockholmsberget, IP-skogen och Lilla lekparken.

Den fria leken - Lust och glädje
Leken är en grogrund för lärande. Det finns oerhört mycket forskning som visar på hur betydelsefull leken är. Därför lägger vi stor vikt på den fria leken. Barn känner glädje och livskvalitet när de leker. Leken är social, emotionell och kognitiv samtidigt och medför lärande och erfarenhet som barn behöver för att lyckas i sin samvaro.

Skapande verkstad - Ger barnen möjlighet att utveckla förmågor, ta egna initiativ och fördjupa sina egna intressen
Många barn tycker om att skapa fritt.  Därför lägger vi mycket vikt kring olika bildmaterial och former, rörelse, dans, akrobatik, drama, sång och musik. Deltagande i olika former av praktiska och estetiska verksamheter lägger också en grund för att utveckla förmågan att förverkliga idéer och lägga grunden för ett framtida entreprenörskap.

Genom det estetiska skapandet träder barnet in i vår kultur och växer som människa. När vi lär oss något nytt finns det alltid en komponent av kreativt skapande, menar Anna Klerfelt fil. doktor i pedagogik.

Traditionella aktiviteter - Återkommande upplevelser
På fritids återkommer roliga aktiviteter år efter år, bl.a. 5-kamp, korvgrillning, lågstadiedisco, Rock Ragge samt firande av fritidshemmens dag.

Vi arbetar utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018), Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling (Skolverket 2011) samt skolans egna mål som ni finner under "Mål och metoder".

Välkommen till oss!

 
 

Mål och metoder

 

Policy för Björknässkolans fritidshem

Vi utgår och planerar vårt arbete utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018) samt skollagen 2010:800.

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan, Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen liksom i samhället i stort, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmen ska också stärka elevernas självkänsla vilket i sin tur kan påverka elevernas förutsättningar för lärande.

Fritidshemmet ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

Mål

Att eleven ska känna sig trygg i gruppen och
med pedagogerna.

Så här gör vi

Genom gruppstärkande lekar och lyhördhet för barnens behov. Samt tydliga regler och normer. 

Att erbjuda eleven stöd i sin utveckling
och erbjuda eleven en meningsfull fritid.

Eleven erbjuds att prova på olika aktiviteter för att utveckla sina färdigheter.
Att arbeta med elevinflytande. Elevernas önskemål och intressen ligger till grund för innehållet i verksamheten.
Att stärka eleven i sin självständighet och att
lära sig ta eget ansvar.
Utifrån elevens mognad och tillit till sin egen förmåga ges större ansvar och frihet.

Att eleven utvecklar sitt sociala samspel med andra.

Genom lek övar vi färdigheter som turtagning, ömsesidighet och respekt.

Att eleven ska lära känna, utforska och hantera
det samhälle de lever i.

Värdegrundsarbete, strategier för att bli mediekunniga, studiebesök och utflykter.
Att stimulera elevens nyfikenhet och kreativitet
för utveckling och lärande.
Tillvarata elevernas intressen och inspirera och utmana dem att prova nya saker.
Att arbeta utifrån diskrimineringsgrunderna. Vi använder oss av skolans "Plan mot diskrimininerande och kränkande behandling" för att främja likabehandling och motverka diskriminering.
 
 

 

img_0709m
img_0777m
img_0818m
img_0819m
img_1007m
img_1012mmmm
img_1025mm
img_1060mm
img_1133m
img_1136m
img_1140m
img_1144m
img_1178m
img_1271m
img_1275m1
img_1354m1

Fritidsklubben


Varmt välkomna till Björknässkolans fritidsklubb

På fritidsklubben går elever från årskurs 3 och mellanstadiet tillsammans. 

Vi som arbetar här heter Lena Liljedahl, Hugo Berglund, Linda Olm, Fereydoon Boroon och Jörgen Nilsson.

Vi kommer att ge er en så rolig och händelserik fritidstid som möjligt med många olika aktiviteter att välja på. Valfriheten är stor hos oss, vi försöker att ha olika aktiviteter varje vecka beroende på vad NI vill göra.

Ni kommer till exempel få möjligheten att gå till stora sporthallen och om man har lust så finns det möjligheten att lära sig skapa film.

Till föräldrar
All information från oss kommer att ligga ute på Infomentor. Det gäller t.ex. planering, anmälan inför lov och annan viktig information.

Kontrakt/klippkort
Kontrakt finns att hämta hos oss, det kostar 800 kr och gäller till och med den 30 juni 2021.

Klippkort är också ett alternativ. Då får ni tio besök och det kostar 500 kr. Klippkort går ej att använda på lov och studiedagar.

Vår lokal ligger i källaren på klockspelet.

Telefon till oss: 08-718 85 09 

Mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.