E-strategi

 

Vad är det vi vill?
Våra elever och medarbetare ska ha möjlighet att använda modern IT aktivt i sin pedagogiska vardag, hitta nya spännande grepp på läranet och på så sätt skapa Sveriges bästa utbildning - för alla elever, barn och unga, varje dag.

Hur gör vi?
Med en gemensam framåtsyftande och långsiktig e-strategi skapar vi en tydlig färdriktning med stora utvecklingsmöjligheter. Med konkreta handlingsplaner, där insatser sker individuellt, i arbetslag men också gemensamt i hela kollegiet, genomförs utvecklingsarbetet.

Syfte
Syftet med e-strategidokumentet är att ge vägledning och stöd, i första hand till våra pedagoger. Dokumentet ska vidare säkerställa en effektiv användning av IT inom hela Björknässkolans verksamhet.

Under de senaste åren har många satsningar genomförts för att stimulera IT-användningen på Björknässkolan. Det är nu viktigt att både stimulera till fortsatt utveckling samt ta tillvara hittills vunna erfarenheter, ur ett pedagogiskt och administrativt perspektiv.

Detta strategidokument ska fungera som inspiration och motivation för att:

 • nå de uppsatta mål som Björknässkolan har
 • sträva i en gemensam och tydlig riktning för hela FFS som verksamhetsområde
 • genomföra e-strategins handlingsplaner.

Björknässkolans e-strategi bygger på e-strategin för hela FFS, vilken i sin tur utgår från Nacka kommuns utbildningspolitiska strategi samt FFS så kallade balanserade styrkort. Den står också i nära samklang med Nacka kommuns övergripande e-strategi.

Med sikte på framtiden
Under senare år har IT:s roll förändrats och ses idag, inte enbart som ett verktyg, utan också som en integrerad del i verksamheten som skapar en drivkraft för verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbeten.

Den nya informationstekniken möjliggör alternativa och nya grepp på lärandet som ger varje elev och pedagog större ansvar och större chans att utveckla lärandet.

Många av dagens ungdomar kommer som vuxna att arbeta i yrken vars innehåll och struktur vi i dag inte ens kan föreställa oss.

Kompetens i framtiden kommer säkerligen
att handla om hur duktiga vi är på att hantera media- och informationsflöden och omvandla dessa till kunskap.

IT kommer också att vara en jämställdhets- och jämlikhetsfråga där skolans uppdrag är "att ge åt dem som inte har". Det är skolans uppgift att ge varje elev möjlighet att lära sig informations-, kommunikations- och mediehantering.

Vi pedagoger och ledare på Björknässkolan måste aktivt finnas med för att lära, påverka och styra! I nära samverkan kommer vi att lyckas!

 

Vision 
"Sveriges bästa utbildning – för alla elever, barn och unga, varje dag"

För att nå vår vision och våra uppsatta mål…

 • måste IT-verktygen användas aktivt av våra elever och medarbetare
 • måste pedagogik och IT samverka i våra flexibla organisationer för lärande
 • ska vi vidareutveckla informations- och kommunikationsflödet med IT som stöd
 • måste IT finnas med som en integrerad del i verksamheten för att öka möjligheten till samverkan samt utveckling över stadiegränserna, men också kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt
 • måste våra elevers förmåga att kritiskt använda olika medier och uttrycksformer öka.

På Björknässkolan ska IT-verktygen…

 • medverka till ett effektivt resursutnyttjande
 • bidra till öppenhet, mångfald, delaktighet och insyn
 • vara en viktig källa för information, dialog och kommunikation mellan de olika parterna personal – elever – föräldrar – externa intressenter
 • medverka till en utveckling som förbättrar och utvecklar lärandet, möjliggör flexibelt lärande och syftar till att höja kvaliteten i utbildningsverksamheten.

 

Önskade positioner – strategiska mål
IT spelar en mycket viktig roll för att vi ska kunna förverkliga våra visioner, önskade positioner och mål.

 • Björknässkolan ska ha fungerande teknik, lätt tillgänglig för lärande, oavsett tid och rum.
 • Björknässkolan ska ha IT-utrustade klassrum och arbetsrum i sådan omfattning att elever och medarbetare kan använda IT i sitt dagliga arbete, i syfte att nå uppsatta mål.
 • På Björknässkolan ska elever och medarbetare ha grundläggande IT-kompetens som matchar den enskilda individens behov och arbetsplatsens krav.
 • På Björknässkolan ska elever och medarbetare ha möjlighet att använda IT aktivt och kontinuerligt i sin pedagogiska vardag.
 • Med stöd av IT ska vi vidareutveckla kommunikation och dialog med Björknässkolans olika intressenter.
 • På Björknässkolan använder vi InfoMentor, vilket på ett enkelt sätt ger möjlighet till förbättrad information, kommunikation, samverkan och lärande.

 

Anvarsfördelning IT på Björknässkolan
Skolledaren är huvudansvarig för att:

 • den lokala e-strategin stödjer de uppsatta målen i FFS balanserade styrkort
 • lokala e-handlingsplaner dokumenteras, utarbetas, genomförs och följs upp utifrån FFS övergripande e-strategi och de lokala behoven
 • e-strategin aktivt omsätts och används i den dagliga verksamheten
 • stimulera skolutveckling och hålla de lokala e-handlingsplanerna uppdaterade
 • en IT-budget upprättas i samband med övrigt budgetarbete
 • resurser för genomföranden avsätts
 • uppföljning genomförs och analyseras.